Практична підготовка

Практична підготовка є однією з ключових складових професійної підготовки будь-якого фахівця. Вона сприяє підвищенню якості освіти і має на меті розвиток професійних навичок у здобувачів освіти. Ці компетентності включають у себе знання, уміння і практичні навички, способи мислення, професійні, світоглядні і громадянські якості, а також морально-етичні цінності та досвід професійної діяльності. Практика також сприяє формуванню професійних якостей особистості та розвиває відповідальне ставлення до професії.

Важливим є вивчення та оволодіння правилами роботи з технологічним обладнанням та оснащенням, яке використовуються в обраній спеціальності. Це дозволяє ефективно виконувати вимоги освітньо-професійної програми і допомагає випускникам успішно адаптуватися на своєму першому робочому місці та здійснювати професійну діяльність.

Проведення практичного навчання та забезпечення його якості для студентів Кропивницького фахового коледжу харчування та торгівлі ґрунтується на відповідності вимогам основного законодавства України: Конституції України, Закону України “Про освіту” та Закону України “Про фахову передвищу освіту”.

Система практичної підготовки в Кропивницькому фаховому коледжі харчування та торгівлі спрямована на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальностями 181 «Харчові технології», 076 «Підприємництво та торгівля» та 071 «Облік і оподаткування», виступає вагомим чинником поряд із теоретичною підготовкою та дозволяє здобувачу освіти сформувати якості особистості – загальні компетентності та професійні знання, уміння і навички – спеціальні компетентності, що дають змогу ефективно здійснювати професійну діяльність в сучасних умовах.

У сучасному світі знання і технології постійно оновлюються з вражаючою швидкістю. Це вимагає здійснити перехід від суспільства, де акцент ставиться на знаннях, до суспільства, де громадяни володіють різноманітними компетентностями. Важливо мати професійну гнучкість та мобільність, вміти ефективно спілкуватися, працювати в команді, застосовувати отримані знання в нестандартних ситуаціях, знаходити необхідну інформацію та використовувати її для вирішення проблем. Також важливо постійно вдосконалювати свої професійні навички, швидко оновлювати знання і успішно реалізовувати творчий розвиток.

Організація та проведення практики регламентовані наступними документами:

 • договори із закладами ресторанного господарства, закладами торгівлі та приватними акціонерними товариствами щодо проходження практики здобувачів фахової передвищої освіти Кропивницького фахового коледжу харчування та торгівлі;
 • накази директора коледжу про направлення здобувачів освіти на практику і призначення керівників;
 • наскрізні навчальні програми та робочі навчальні програми практики;
 • щоденники та індивідуальні завдання для студентів;
 • журнал обліку відвідування та успішності студентів при проходженні практики;
 • звіти студентів про виконання програми практики;
 • екзаменаційні відомості щодо складання диференційованого заліку та екзамену з практики.

У Кропивницькому фаховому коледжі харчування та торгівлі є сучасно обладнані навчальні кабінети і харчова лабораторія, що мають всі необхідні технічні засоби для навчання та необхідний інвентар. Усі навчальні кабінети та харчова лабораторія оснащені відповідними комплексами методичного забезпечення практичних занять: інструкціями до кожного практичного заняття, тестовими завданнями, алгоритмами виконання практичних навичок, матеріалами контролю, які оформлені у відповідності з встановленими методичними вимогами.

Навчальна практика знайомить здобувачів освіти із майбутнім фахом у навчальних кабінетах і в харчовій лабораторії, де вони отримують первинні професійні знання, уміння та навички відповідно до індивідуальних навчальних планів. Для набуття професійного досвіду студенти мають можливість працювати з нормативно-технічною документацією та довідковою літературою.

Технологічна практика для здобувачів освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» – це форма навчання, яка надає студентам можливість отримати практичний досвід у ресторанному бізнесі та кулінарному мистецтві. Під час такої практики студенти здійснюють приготування страв, організовують робоче місце, вивчають навички обслуговування гостей, управління часом та дотримання стандартів безпеки та санітарії. Це допомагає їм застосувати теоретичні знання на практиці.

Виробнича практика для здобувачів освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та 076 «Підприємництво та торгівля» є важливою частиною їхньої професійної підготовки. Практика надає можливість стажування в компаніях та закладах торгівлі, де студенти мають змогу отримати практичні навички та досвід у роботі з обліком і аналізом товарів, управління запасами, розробкою маркетингових стратегій, вивченням ринку та споживчих вподобань, а також участь у підготовці фінансової звітності та аудиті. Під час практики студенти можуть також розвивати навички спілкування, роботи в команді та вирішення проблем, що виникають у процесі професійної діяльності. Виробнича практика допомагає студентам отримати практичний досвід, який є важливим для успішної кар’єри в галузі товарознавства та бухгалтерії. Саме в процесі проходження виробничої практики студенти безпосередньо засвоюють визначену систему норм, правил, соціальних ролей та цінностей, які в подальшому допоможуть їм реалізуватись в якості компетентних спеціалістів у своїй сфері діяльності.

Переддипломна практика здобувачів освіти є завершальним етапом навчання для закріплення знань, отриманих у процесі навчання, засвоєння і вдосконалення практичних навичок в умовах майбутньої діяльності в діючих закладах ресторанного господарства.

Метою переддипломної практики здобувачів освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» є поглиблення та систематизація знань, отриманих студентами в процесі вивчення таких дисциплін, як «Організація виробництва та обслуговування в ЗРГ», «Технологія виробництва кулінарної продукції», «Основи стандартизації», «Економіка підприємств різних типів». Здобувачі освіти знайомляться з основними вимогами і задачами системи НАССР, вивчають функціональні обов’язки директора закладу ресторанного господарства, завідуючого виробництвом та працівників виробництва, складають бухгалтерську та технологічну документацію, аналізують організацію обслуговування споживачів, рекламні засоби та методи вивчення попиту в даному закладі.

Розвиток торгівлі та ресторанного бізнесу в Україні потребує фахівців, які вміють добре виконувати свої обов’язки. Тому важливо, щоб здобувачі освіти навчалися тому, що дійсно потрібно у цій галузі, співпрацювали зі стейкхолдерами. Це можливо тільки якщо керівники навчального закладу працюють разом з практикуючими фахівцями, створюючи нові способи співпраці та розвиваючи взаємне зацікавлення. Також важливо, щоб випускники розуміли, що для успішної роботи необхідні не лише теоретичні знання, але й уміння діяти самостійно та відчувати потребу у постійному розвитку.

Під час проходження практики формуються:

 • професійні уміння та навички
 • інноваційний характер мислення
 • здатність та бажання до самовдосконалення
 • потреби поновлення своїх знань, творчого їх застосування в практичній діяльності.

 

Адаптація до майбутньої практичної діяльності в коледжі здійснюється шляхом проведення:

 • бінарних лекцій, участі в олімпіадах, тематичних вечорах, брейн-рингах;
 • співпраця зі стейкхолдерами – тренінги, бесіди, екскурсії, практичні зустрічі з HR-менеджерами;
 • укладання договорів про проходження практики з провідними підприємствами, бізнес-структурами, державними установами.

 

ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ, ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Підприємства партнери

  Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля»

 

ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань»

 

Мережа магазинів «Файномаркет»

Мережа магазинів “Varto”

 

Торговий центр «Епіцентр К»
ТОВ «Епіцентр К»

 

ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ, ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Підприємства партнери

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС»

ПрАТ Швейна фабрика «ЗОРЯНКА»

 

КЗ ОБЛАСНА НАУКОВА БІБІЛОТЕКА ІМЕНІ Д.ЧИЖЕВСЬКОГО

 

 

ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Підприємства партнери

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Ресторан «Cha-Cha»

 

ПП «Чеський дворик» Кафе «Прага»

 

Ресторан «Тиха Гавань»

 

Ресторан «Сазан» Готельний комплекс «Скіфія»

 

Ресторан «Птаха»

Дитячий розважальний центр «Crazy Land»

Ресторан «Панорама»

 

Їдальня ПП «Лікарня Святого Луки»

 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ ПАРТНЕРІВ ТА АКТИВНО РОЗШИРЮЄМО БАЗУ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ