Методична робота

Методична робота у коледжі є складовою частиною освітнього процесу і одним з основних видів діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників.

Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Основними напрямками методичної роботи є:

 • надання методичних консультацій викладачам, студентам, працівникам інших закладів освіти;
  спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик в освітній процес;
 • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін, робочих програм, силабусів у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
 • аналіз забезпеченості освітнього процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання навчальних і методичних посібників, підручників;
 • вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, зорієнтованого на особистість студента;
 • сприяння застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення електронних підручників, посібників, презентацій, тестів та програмного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • розробка й впровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;
 • організація системи підвищення педагогічної майстерності, сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
 • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів
  залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;
 • організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної, методичної літератури;
 • робота з молодими за досвідом викладачами;
 • допомога в підготовці викладачів до атестації.

Основними формами методичної роботи в коледжі є:

 • засідання методичної ради коледжу;
 • засідання циклових комісій;
 • науково-методичні конференції, круглі столи;
 • проблемні семінари, семінари-практикуми;
 • методичні консультації;
 • тижні циклових комісій;
 • відкриті заняття;
 • розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • створення навчально-методичних матеріалів;
 • виставки педагогічних досягнень викладачів.
  Науково-методичні конференції, круглі столи, проблемні семінари, семінари-практикуми розглядають питання наукової організації праці викладацького складу, впровадження нових методів і засобів навчання:
 • компетентнісний підхід до організації навчання та формування в молоді ключових компетентностей.
 • нові стандарти освіти в Україні.
 • створення електронних освітніх ресурсів як інноваційний метод викладання.
 • створення та ефективне використання навчально-методичних матеріалів як необхідна складова професійної компетентності викладача.
  Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня, сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в освітній процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.

Ключові питання роботи методичної ради:

 • Основні напрямки методичної роботи.
 • Робота циклових комісій по формуванню професійної компетентності викладачів.
 • Затвердження навчально-методичних матеріалів викладачів.
 • Роль і місце самостійної роботи студентів у системі організації процесу освіти.
 • Застосування сучасних педагогічних технологій з метою підвищення якості знань.
 • Результати проведення тижнів циклових комісій.
 • Напрямки удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

 • Визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік.
 • Впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес та сприяння у видавничій роботі.
 • Оцінка результатів методичної роботи педагогічних працівників коледжу.
 • Проведення аналізу підготовлених навчальних планів підготовки фахівців, робочих програм з навчальних дисциплін, навчально-методичних комплексів вимогам державних стандартів освіти.
 • Сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес.
 • Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.
 • Сприяння в організації та проведенні педагогічних семінарів з питань методики викладання дисциплін.
 • З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в коледжі створено 5 циклових комісій та методичну раду.

Керівництво роботою циклових комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів. План роботи циклових комісій розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків професійної компетентності педагогічних працівників.

Тижні циклових комісій проводяться відповідно до плану роботи з метою вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів, обміну педагогічним досвідом, забезпечення належних умов для розвитку інтелектуальних здібностей, творчої активності студентів.

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ