Технологічне відділення

Одним із структурних підрозділів Кропивницького фахового коледжу харчування та торгівлі є технологічне відділення, яке об’єднує навчальні групи спеціальності 181 «Харчові технології». В роботі відділення беруть участь високопрофесійні викладачі-методисти, викладачі вищої категорії, відмінники освіти, які на постійній основі вдосконалюють форми і методи навчання, застосовують новітні методики та сучасні технології; різноманітні види стимулювання пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Керівництво відділенням здійснює завідувачка, викладач вищої категорії Присяч Наталя Дмитрівна, яка забезпечує організацію освітнього процесу, а також виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів відділення.

На відділенні проводиться підготовка фахових молодших бакалаврів з галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 181 «Харчові технології.

Строк навчання на денній формі: 3 роки 5 місяців –  на основі базової загальної середньої освіти, 2 роки 5 місяців – на основі повної загальної середньої освіти та 1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник. Також на відділенні є заочна форма навчання.

Спеціальність орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти: комплексом організаційно-технологічних, дослідницько-інноваційних та маркетингових методів, методик і технологій для підвищення ефективності функціонування і стратегічного розвитку підприємств харчової і переробної промисловості.

В процесі навчання студенти освоюють теоретичні основи харчових технологій, сучасні технології харчової промисловості, методи мікробіологічного, хіміко-технологічного контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції харчової промисловості.

Фахівець з «харчових технологій» – це спеціаліст, що контролює продукти харчування по всьому його життєвому циклу, від сировини, через технологію виробництва до пакування та зберігання. Такий фахівець може розробляти та впроваджувати ефективні технології на різних етапах розвитку харчової  продукції.

Здобувачі освіти мають можливість набувати практичних навиків у навчальних, технічно оснащених лабораторіях технології виробництва кулінарної продукції, організації виробництва і обслуговування в закладах ресторанного господарства, основи стандартизації та контролю якості харчової продукції, барній справі. Лекційні аудиторії обладнані телекомунікаційним та мультимедійним обладнанням.

Здобувачі освіти мають можливості для всебічного розвитку, беручи участь в гуртках професійної майстерності, художній самодіяльності, спортивних секціях, приймають участь у майстер – класах, конкурсах з кулінарного і кондитерського мистецтв.

Студенти технологічного відділення проходять практику у провідних закладах ресторанного господарства та виробничих підприємствах м.Кропивницький та області.